Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Bendrija ATGAIVABen­dri­ja „At­gai­va” įkur­ta 2000-ai­siais me­tais. Ben­dri­jos pre­zi­den­te iš­rink­ta Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos na­rė, pro­fe­sio­na­li dai­ni­nin­kė Onu­tė Ma­tu­se­vi­čiū­tė. Nuo 2007 m. prezidentė - žurnalistė Jadvyga Godunavičienė.

Ben­dri­ja „At­gai­va” yra Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do ir ne­įga­lių­jų žmo­nių įkur­ta sa­va­no­riš­ka, sa­va­ran­kiš­ka vi­suo­me­ni­nė, na­rius tu­rin­ti, ne pel­no or­ga­ni­za­ci­ja, vie­ni­jan­ti žmo­nes su ne­ga­lia, jų šei­mų na­rius ir svei­kuo­sius me­ni­nės kū­ry­bos, kul­tū­ri­nei, švie­čia­ma­jai veik­lai. Ben­dri­ja pe­rė­mė Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do vyk­dy­tos pro­gra­mos „At­gai­va” funk­ci­jas.

Fon­das už kul­tū­ri­nę pro­gra­mą, vyk­dy­tą In­va­li­dų me­tais (1996 m.) yra pel­nęs Sei­mo pir­mi­nin­ko Vytauto Land­sber­gio pri­zą, o už Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių me­tų (1999 m.) pro­gra­mą – So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rės Irenos De­gu­tie­nės pa­dė­ką.

Ben­dri­ja „At­gai­va” kar­tu su Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­du ren­gia kon­cer­tus, mu­zi­kos šven­tes ne­įga­lie­siems, pen­si­ninkams baž­ny­čio­se, glo­bos ir slau­gos na­muo­se, li­go­ni­nė­se, pen­sio­na­tuo­se. Kas­met spa­lio–lap­kri­čio mė­ne­siais ren­gia­ma rudens muzikos šventė ne­įga­lie­siems „Esame drauge".

Informaciją apie rengiunius resite puslapyje „Koncertai" ir pagal programas puslapiuose: „Alma Mater musicalis", Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu", „Dainuoju Lietuvą", „Esame drauge", „Menų svetainė neįgaliems vaikams ir jaunimui", „Mūsų miesteliai", „Muzikos žvaigždės ir žvaigždutės", „Stasio Vainiūno namai", „Sugrįžimai".

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, o vėliau „Atgaivos“ bendrija jau aštuonioliktus metus vienija neįgaliuosius ir sveikuosius meninei kūrybai, kultūrinei veiklai, padeda atsiskleisti jų gabumams, sukviečia pabūti drauge, padeda neįgaliesiems žmonėms daugiau sužinoti, pamatyti, patirti. Neatsitiktinai toks bičiuliškas bendravimas Fondo ir „Atgaivos“ bendrijos renginius bei programas apjungia ir įvardija vienu pavadinimu – ESAME DRAUGE.

Gražia tradicija tapo Rudens muzikos šventės neįgaliesiems, jų pakvietimas nemokamai lankytis LMRF ir „Atgaivos“ koncertinių programų „Alma mater musicalis“ (Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje), „Sugrįžimų“ koncertuose, sakralinės muzikos valandose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Labai laukiama Fondo programa „Mūsų miesteliai“, kuri sudaro galimybes net tolimiausiuose regionuose gyvenantiems žmonėms su negalia pasidžiaugti tauria muzika, išgirsti žymiausius mūsų šalies atlikėjus.

Viena labiausiai neįgalių žmonių lankomų vietų Vilniuje yra Stasio Vainiūno namai, kur kiekvieną savaitę rengiami „Trečiadienio vakarai“. Prie S.Vainiūno  namų jau kelinti metai veikia Menų svetainė. Joje profesionalūs mokytojai ugdo negalią turinčių vaikų meninius sugebėjimus, padeda pasirengti koncertams, surengti savo darbų parodas.

----------------------------------------------------------------------

Neįgaliųjų teisių konvencija

LR Seimas 2010.05.27 priimtu Įstatymu Nr. XI-854 ratifikavo
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, priimtą 2006.XII.13

30 straipsnis
Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas
1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta neįgaliųjų teisę lygiai su kitais
asmenimis dalyvauti kultūriniame gyvenime ir imasi visų atitinkamų priemonių, kad
užtikrintų, jog neįgalieji:
a) turėtų galimybę prieinamomis formomis pasinaudoti kultūrine medžiaga;
b) turėtų galimybę prieinamomis formomis žiūrėti televizijos programas, filmus, teatro
spektaklius ir dalyvauti kitokioje kultūrinėje veikloje;
c) turėtų galimybę dalyvauti kultūriniuose renginiuose ar gauti kultūros paslaugas,
pavyzdžiui, teatrų, muziejų, kino, bibliotekų ir turizmo paslaugas, ir, kiek tai yra įmanoma,
turėtų galimybę lankyti paminklus ir nacionalines kultūros vertybes.
2. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi atitinkamų priemonių, kad suteiktų
neįgaliesiems galimybę lavinti ir panaudoti savo kūrybines, menines ir intelektines galias ne
tik jų pačių labui, bet ir visai visuomenei turtinti.
3. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi atitinkamų veiksmų pagal tarptautinę teisę,
kad užtikrintų, jog įstatymuose dėl intelektinės nuosavybės apsaugos nebūtų nepagrįstų ar
diskriminuojančių kliūčių neįgaliųjų galimybei gauti kultūrinę medžiagą.
20
4. Neįgalieji lygiai su kitais asmenimis turi teisę į savo konkretaus kultūrinio ir
kalbinio tapatumo pripažinimą, įskaitant gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą.
5. Siekdamos suteikti neįgaliesiems galimybę lygiai su kitais asmenimis dalyvauti
rekreacinėje, laisvalaikio ir sporto veikloje, valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi
atitinkamų priemonių:
a) skatinti ir raginti neįgaliuosius kuo plačiau dalyvauti bendro profilio sporto veikloje
visais lygmenimis;
b) užtikrinti neįgaliųjų galimybę organizuoti, plėtoti ir dalyvauti jiems skirtoje sporto
ir rekreacinėje veikloje ir šiuo tikslu skatinti atitinkamą parengimą, mokymą ir išteklių
suteikimą lygiai su kitais asmenimis;
c) užtikrinti, kad neįgalieji turėtų galimybę patekti į sporto, rekreacinius ir turizmo
objektus;
d) užtikrinti, kad neįgalūs vaikai turėtų vienodas galimybes su kitais vaikais dalyvauti
žaidimuose, rekreacinėje, laisvalaikio ir sporto veikloje, įskaitant tokią veiklą mokyklų
sistemoje;
e) užtikrinti, kad neįgalieji turėtų galimybę gauti paslaugas asmenų, organizuojančių
rekreacinę, turizmo, laisvalaikio ir sporto veiklą.

----------------------------------------     ----------------------------------------     ----------------------------------------   


Per 2010 m. „Atgaivos“ bendrija ir Lietuvos muzikų rėmimo fondas surengė 200 renginių neįgaliesiems: „Sugrįžimų“ festivalio – 15, tarptautinio menų festivalio "Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu" - 54, ciklų: „Sekmadienio muzika“– 8, „Alma Mater musicalis“ – 7, „Mūsų miesteliai“ – 15 ir kt.

Minėti renginiai vyko 20 savivaldybėse: Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Šiaulių, Druskininkų, Kaišiadorių, Elektrėnų, Pasvalio, Varėnos ir kt. 

Renginiuose dalyvavo per 9000 neįgaliųjų, iš jų 400 neįgalių vaikų.

Šiems renginiams išleista 70000 Lt.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautos lėšos buvo naudojamos pagal patvirtintą sąmatą: apmokėjimas specialistams pagal autorines ir atlygintinų paslaugų sutartis - 63,71 tukst Lt, ryšių paslaugos - 1,3 tūkst. Lt, transporto išlaidos - 2,4 tūkst. Lt, patalpų eksploatavimo išlaidos - 2,34 tūkst. Lt, komandiruotės ir projektų dalyvių kelionių faktinės išlaidos - 0,25 tukst. Lt.   Iš viso 70,00 tūkst. Lt.

----------------------------------------     ----------------------------------------     ----------------------------------------   

Per 2009 m. „Atgaivos“ bendrija ir Lietuvos muzikų rėmimo fondas surengė 170 renginių neįgaliesiems: „Sugrįžimų“ festivalio – 15, tarptautinio menų festivalio "Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu" - 50, ciklų: „Sekmadienio muzika“– 8, „Alma Mater musicalis“ – 7, „Mūsų miesteliai“ – 15 ir kt.

Minėti renginiai vyko 21 savivaldybėje: Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Šiaulių, Elektrėnų, Druskininkų, Vievio; Vilniaus, Alytaus, Anykščių, Biržų, Birštono, Prienų, Kaišiadorių, Kauno, Lazdijų, Pakruojo, Radvilišikio, Širvintų, Varėnos, Joniškio rajonuose. 

Renginiuose dalyvavo per 9000 neįgaliųjų, iš jų 400 neįgalių vaikų.

Šiems renginiams išleista 80000 Lt.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautos lėšos buvo naudojamos pagal patvirtintą sąmatą: apmokėjimas specialistams pagal autorines ir atlygintinų paslaugų sutartis - 74,4 tukst Lt, ryšių paslaugos - 1,4 tūkst. Lt, trnsporto išlaidos - 1 tūkst. Lt, komandiruotės ir projektų dalyvių faktinės išlaidos - 0,1 tūkst. Lt, patalpų eksploatavimo išlaidos - 3,1 tūkst. Lt. Iš viso 80 tūkst. Lt.

----------------------------------------     ----------------------------------------     ----------------------------------------   

Renginiai skelbiami internetinėje svetainėje (www.lmrf.lt), per Lietuvos radiją, Lietuvos televiziją (bėgančia eilute), laikraščiuose: „Bičiulystė", „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos žinios“, „Vilniaus diena", „Literatūra ir menas“, „7 Meno dienos“, Druskonis", „Druskininkų naujienos", „15 min" ir kt.

Maloniai kviečiame į visus Festivalio koncertus neįgaliuosius gyvenančius Druskininkuose, taip pat atvykusius į kurortą gydytis ar pailsėti. Jums, Jūsų šeimoms arba Jus lydintiems asmenims į visus Festivalio renginius įėjimas nemokamas.

---------------------------------------- 

© 2018 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt