Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2016 m.


Lietuvos ir užsienio šalių muzikos mylėtojus 2015 metų gruodį pasiekė kasmetinis, jau 26-asis muzikologo Vaclovo Juodpusio parengtas ir Lietuvos muzikų rėmimo fondo išleistas „2016 metų muzikos kalendorius“, kuris stebina muzikos įvykių gausa. Tai kasdienis žvilgsnis į muzikinių įvykių tėkmę nuo sausio 1-osios iki gruodžio 31-osios, vienintelis leidinys, informuojantis muzikinių įstaigų, besimokantį jaunimą, spaudos, radijo, bibliotekų, kultūros centrų ir kitų kultūros institucijų darbuotojus apie aktualias muzikines sukaktis, jubiliejines datas. Teisingai yra pastebėjusi M. Grodnikienė, kad toks kalendorius turi būti kultūros darbuotojo stalo knyga, padedanti matyti kasdienius muzikinius įvykius, muzikų gimimo, o ir išėjimo Amžinybėn datas, kitus aktualius momentus, kurie leidžia mums visiems pasijusti muzikinio gyvenimo tėkmės palydovais. Ryšį su gyvenimo tėkme galima labai lengvai prarasti, tuo tarpu dalyvauti joje yra graži gyvenimo dovana, kuri leidžia pajusti visas praeityje teiktas ir dabar teikiamas vertybes, kurių vartotojas gali pasijusti tikru, kultūringu nūdienos gyvenimo dalyviu. Šio Kalendoriaus įžangoje V. Juodpusis primena, kad tokiam darbo barui ir plačiam užmojui paskatino Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas. Kad einama svarbiu keliu, patvirtino ir tiesiog pranašiška poetės Ramutės Skučaitės mintis: „Be pagarbos praeičiai neįmanoma ir savigarba“. O juk Muzikos kalendoriai kaip tik ir rodo tą dėmesį bei pagarbą muzikinei praeičiai, kurios faktai, jei jie rečiau primenami, dyla iš atminties. „Gaila, - toliau įžangoje rašoma, - kad tokių faktų gaivinimui labai dažnai nekreipia dėmesio ir valstybinės įstaigos, kurių pagalbos buvo prašyta.“

Šį leidinį meniškai apipavidalino dailininkai Dalė ir Romas Duboniai (spausdino UAB „Panevėžio spaustuvė“). R. Dubonis sukūrė ir Muzikos kalendoriaus viršelį, kurį puošia Kazimiero Morkūno vitražo „Saulės mūšis“ fragmentas, o ir 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Saliamono Banaičio nuotrauka, nes liepos 15-ąją minėsime jo gimimo 150-ąsias metines. Jo būta ne tik įžymaus visuomenės veikėjo, spaustuvininko, bet ir kultūrininko, rodžiusio didžiulį dėmesį muzikos pasauliui, jame palikusio ryškius pėdsakus. Juk šįmet minėsime ir jo sūnaus kompozitoriaus profesoriaus Kazimiero Viktoro Banaičio gimimo 120-ąsias metines, anūkės, išraiškos šokio pradininkės Lietuvoje Danutės Nasvytytės-Gabriolavičienės gimimo 100-ąsias metines. Tarp jo anūkių buvo ir prieš 10 metų Amžinybėn išėjusi kompozitorė Giedra Nasvytytė-Gudauskienė, taip pat operos solistė, kultūrininkė Salomėja Nasvytytė-Valiukienė, šiuo metu gyvenanti JAV.

2016 metų muzikos kalendorius žvelgia ne tik į praeitį, žavisi ir dabartimi. Toks dėmesys skiriamas ir muzikos bei meno mokykloms, kurios šįmet mini ryškias sukaktis. Tarp jų – Mažeikių Vytauto Klovos muzikos, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų, Biržų Vlado Jakubėno muzikos, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos, Jurbarko Antano Sodeikos meno, Kuršėnų, Kalvarijos, Ukmergės, Skuodo meno, Elektrėnų muzikos mokyklos.

Gimimo 100-mečio proga su straipsneliais ir nuotraukomis primenami fleitininkas ir dirigentas Liudvikas Survila, muzikos mecenatas Bronius Markeliūnas, vargonininkas ir muzikos teoretikas Bronislovas Šiaučiulis, Amžinybėn išėjusieji dainininkas, kunigas Jonas Kastytis Matulionis, žurnalistai Algimantas Čižauskas ir Ina Drąsutienė-Griauzdaitė, operos solistai Jonas Antanavičius ir Dana Stankaitytė, kompozitoriai ir dirigentai Darius Lapinskas, Faustas Strolia, chorvedys Robertas Varnas, menotyrininkas Tomas Sakalauskas, dainininkai Danielius Sadauskas ir Stasys Povilaitis, vargonininkė Jūratė Bundzaitė, televizijos režisierė Galina Dauguvietytė, smuikininkas Olegas Bogdanovas.

„2016 metų muzikos kalendorius“ yra tarsi maža šių metų muzikos istorija, padėsianti įvairioms muzikos institucijoms, bibliotekoms jausti muzikinio gyvenimo pulsą. Jame jau galima sužinoti, kokie ryškesni gimimo šimtmečio jubiliejai mūsų laukia 2017-aisiais metais.

Norintys turėti „2016 metų muzikos kalendorių“, gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą (el. p. laima@lmrf.lt) arba Stasio Vainiūno namus (A. Goštauto g. 2-41, Vilnius, telef. 8 699 90035, el. p. liuciva@gmail.com).

-----------------------------------------------------

 

© 2019 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt