Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2019 m.    Pasitinkdamas 2019-uosius metus, Lietuvos muzikų rėmimo fondas išleido muzikologo Vaclovo Juodpusio „2019 metų muzikos kalendorių“, kuris, neabejojama, talkins visiems, kurie nori gyventi muzikinių įvykių pasaulyje, nes kiekviena diena skaitytojui liudija apie muzikinius reiškinius, kurie vyko ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose užsienio šalyse. Pats šio leidinio autorius, kreipdamasis į skaitytojus, rašo: „Kiekvienas žmogus, eidamas gyvenimo keliu, turi palikti prasmingą pėdsaką: kas medį pasodinti, kad jis žaliuotų ir džiugintų kiekvieną, kas namą pastatyti, kad jame laimingai jaustųsi gyventojai, kas knygą parašyti, kad ją skaitydami turtintų dvasinį pasaulį, kas muzikos kūrinį sukurti... Tad džiaugiuosi, kad Jūsų rankose yra jau 29-asis kasmetinis Muzikos kalendorius, kurių 20-ąjį išleidžia Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Gali kam nors ir atrodyti, kad kalendoriaus reikšmė baigiasi prabėgančiais metais. Bet muzikinio gyvenimo faktai, sukaupti šiuose Muzikos kalendoriuose, nepradingsta ir nėra užmirštami. Jie puošia ir turtina muzikinę panoramą, kuri vadinama muzikos istorija. Tad kiekvienas, paėmęs į rankas „2019 metų muzikos kalendorių“, tepasijunta muzikinio gyvenimo tėkmės dalyviu, galinčiu ir norinčiu suvokti muzikinio gyvenimo begalybę. Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos muzikų rėmimo fondui, talkinusiam išleidžiant šį Kalendorių, dailininkams Dalei ir Romui Duboniams, visiems muzikos mylėtojams, kurie ima į rankas šį leidinį ir domisi muzikinio gyvenimo aktualijomis...“ Šį Kalendorių išspausdino Standartų spaustuvė.
    „2019 metų muzikos kalendorius“ skaitytojams primena muzikus, nuo kurių gimimo sukanka 100 metų
(K. Biliūnas, Z. Paulauskas, J. Petraškevičiūtė, V. Indrikonis, J. Stasiūnas, M. Azizbekova, V. Radovičius, E. Balsys,
R. N. Vindašius ir kt.), ir pernai Amžinybėn išėjusiuosius (V. M. Krakauskaitė, V. Paketūras, V. K. Noreika,
K. R. Kašponis, M. Gedvilaitė, V. Leimontas, A. Gilys, E. Paulauskas, V. Momkus ir kt.). O kur dar į praeitį nutolusieji dirigentas M. Bukša ir kompozitorius J. Naujalis, nuo kurių gimimo sukaks 150 metų, arba Vilniuje gyvenęs lenkų kompozitorius S. Moniuszko, lietuvių tautosakos rinkėjas ir užrašinėtojas kunigas A. Juška, kurių gimimo 200-ąsias metines minėsime šįmet. „2019 metų muzikos kalendorius“ skaitytojams primena ir muzikos bei meno mokyklas, šįmet mininčias įvairias sukaktis (Pagirių meno mokykla, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Vilkaviškio muzikos mokykla, Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla, Tauragės muzikos mokykla ir kt.).
    „2019 metų muzikos kalendoriuje“ skelbiama per 3000 muzikinių faktų, ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Lenkijos, kitų užsienio šalių, vis primenant po pasaulį išsibarsčiusius lietuvių muzikus, jų nuveiktus darbus Lietuvos muzikinei kultūrai.
    Bent kartą per savaitę atsivertus šį Kalendorių, galima pamatyti įdomiausių praeities įvykių Lietuvoje ir pasaulyje, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra reikšmingi dabarčiai. Juk Lietuva pernai paminėjo atkurtos savo valstybės nepriklausomybės 100-metį, kuris buvo ir yra reikšmingas mūsų muzikiniam gyvenimui. Tai ypač ryšku žvelgiant į prieškario laikotarpį, taip pat ir į JAV lietuvių muzikų puoselėtas vertybes, kurios atsispindi šių metų Muzikos kalendoriuje. O žvilgsnį į būsimus metus jau formuoja Kalendoriaus viršelis, kuriame išrašyti 2020 metų ryškiausi Lietuvos muzikų šimtmečiai.
    „2019 metų muzikos kalendorius“ gausiai iliustruotas ne tik nuotraukomis, kurios mena reikšmingus Lietuvos muzikius įvykius – tarptautinį muzikos festivalį „Sugrįžimai“, tarptautinį menų festivalį „Druskininkų vasara su
M. K. Čiurlioniu“, tarptautinį Juozo Pakalnio vardo atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursą, taip pat Lietuvos muzikų rėmimo fondo jautrų dėmesį neįgaliesiems, kurie neretai susirenka į Stasio Vainiūno namus. 
    Muzikos kalendorių įvairina humoristinės miniatiūros, piešiniai.
 
    Norintys įsigyti „2019 metų muzikos kalendorių“, gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą (el. p.: laima@lmrf.lt arba telefonu 8 650 81074) arba Stasio Vainiūno namus (A. Goštauto g. 2-41, Vilnius, telef. 8 699 90035, el. p.: liuciva@gmail.com).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, pasitikdamas 2018-uosius metus, išleido jau 28-ąjį kasmetinį muzikologo Vaclovo Juodpusio muzikinės kultūros mylėtojams padovanotą „2018 metų muzikos kalendorių“, kurį sudaro 208 puslapiai. Juose primenama per 1500 personalijų – kompozitorių ir atlikėjų, muzikos pedagogų. Antra tiek čia skelbiama įvairiausių muzikinių įvykių ne tik iš Lietuvos, bet ir viso pasaulio. Svarbiausias dėmesys leidinyje sutelkiamas įryškiausiusšių sukaktuvinių Atkurtos Lietuvos 100-mečio įvykius, atskirais iliustruotais straipsniais primenami 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Mykolas Biržiška, Antanas Smetona, kitos šių metų jubiliejinės datos. O jų – begaliniai daug ir įvairių. „2018 metų muzikos kalendorius“ primena, jog šįmet pasitiksime arfininkės Liudmilos Chetagurovos, operos solisto, dirigento, kompozitoriaus Juozo Indros, mecenato Juozo Kazicko, chorvedžio Kazimiero Kruopio, vargonininko ir chorvedžio Juozo Grimskio, tautosakininko Antano Mockaus, muziko Valterio Kristuipo Banaičio, vargonininko ir chorvedžio Prano Šiškos, muziko Stasio Sližio ir kitų gimimo 100-ąsias metines. Kaip ir ankstesnių metų muzikos kalendoriuose nuotraukomis ir rašiniais primenami Amžinybėn išėjusieji muzikai ar su ja suartėjusieji – Stasys Baliūnas, Augustinas Armonas, Julius Veblaitis, Birutė Kemežaitė, Irena Kėdainytė, Raimonda Bernadeta Apeikytė, Augustinas Maceina, Aleksandra Balčiauskienė-Brokertaitė, Ligija Luiza Richterytė-Janulevičienė, Edmundas Meškauskas, Albinas Petrauskas, Aliodija Ruzgaitė, Juozas Vanagas, Gražina Jaronienė-Matukonytė, Liudmila Kopyrina, Alfonsas Šuliauskas, Alfonsas Algirdas Stulgys, Salomėja Valiukienė-Nasvytytė, Irena Mikšytė, Vytautas Narmontas ir kiti. Muzikos kalendorių puošia, jį įvairina ir turtina 170 iliustracijų, ne tik nuotraukos, darytos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Šiauliuose, Druskininkuose, Varėnoje, Pakruojyje, Linkuvoje, Linkavičiuose, Viekšniuose, Visagine, Chicagoje, Ženevoje, Schattdorfe, bet ir humoristiniai piešiniai muzikine tematika.Nemažas dėmesys skiriamas ir muzikos mokymo istaigų muzikinio gyvenimo nušvietimui. Čia fiksuojama reikšmingų momentų, kuriuos padovanojo Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos, Biržų V. Jakubėno muzikos, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos, Palangos S. Vainiūno meno, Šiaulių 1-osios muzikos, Vilniaus Karoliniškių muzikos, Pakruojo J. Pakalnio muzikos, Viekšnių V. Deniušio meno, Visagino Č. Sasnausko menų ir kitos Lietuvos mokyklos, kuriose lankėsi Lietuvos muzikų rėmimo fondo suburti atlikėjai arba jų mokiniai bei mokytojai muzikavo Stasio Vainiūno namuose.

„2018 metų muzikos kalendoriaus“ viršelį sukūrė dailininkas Romas Dubonis, leidinį meniškai apipavidalino dailininkai Romas Dubonis ir Dalė Dubonienė. Spausdino UAB „INDIGO print“ Kaune. Beje, ant viršelio jau skelbiamos mūsų tautiečių muzikų gimimo 100-osios metinės, kurias minėsime 2019 metais.

Savo įžanginiame žodyje muzikologas Vaclovas Juodpusis rašo: „Bent kartą per savaitę atsivertus šį Kalendorių, galima pamatyti įdomiausių praeities įvykių Lietuvoje ir pasaulyje, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra reikšmingi dabarčiai. Juk minime atkurtos Lietuvos 100-metį, kuris buvo ir yra reikšmingas ir mūsų valstybės muzikiniam gyvenimui.

Kad šis Kalendorius išleistas, dėkoju Lietuvos muzikų rėmimo fondui, taip pat Kalendorių įsigyjančioms organizacijoms, pavieniams asmenims...“

Kadangi „2018 metų muzikos kalendoriaus“ išleidimo neparėmė Lietuvos kultūros taryba, vadinasi, šio informatyvaus leidinio, kuris yra tarsi maža Lietuvos muzikinio gyvenimo istorija, negaus Lietuvos bibliotekos, t. y. pasinaudoti juo galės ne visi kultūrinio gyvenimo organizuotojai.

Norintys įsigyti „2018 metų muzikos kalendorių“, gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą (el. p.: laima@lmrf.lt arba telefonu 8 650 81074) arba Stasio Vainiūno namus (A. Goštauto g. 2-41, Vilnius, telef. 8 699 90035, el. p.: liuciva@gmail.com).

 

© 2019 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Smetonos g. 8-3, Vilnius 01115, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt